همکاری با ما

  1. حقوق درخواستی صرفا نشان دهنده انتظار مالی شما است.
  2. دوره کاربینی روزه و جنبه آشنایی دارد و دراین مدت حقوقی داده نمی شود.
  3. مدت دوره آزمایشی حداکثر ۲هفته و طی آن حقوق و مزایای حداقل قانون کار پرداخت  می گردد
  4. در صورت استخدام، دادن تضمین ها و تعهدات زیر الزامی است:
    ۴ نفر از ضامنین و تعهد محضری ۲تا۱ نفر ضامن و دادن کپی سند ملکی برابر اصل شده ۵تا۰ میلیون تومان و پشت نویسی آنها بوسیله ۲۳۳تا۰۳ – ارائه چک یاسفته به مبلغ ۴/۱ ویژه شغل بنا به صلاحدید شرکت و ارائه برگ تسویه حساب با محل کار قبلی می باشد. (در خصوص پست های مدیریتی با توافق انجام می گیرد)  -ارئه مدارک استخدامی مورد نیاز و اجرای مقررات الزامی بوده، همچنین درقبال مدارک و ضمانت ها رسید داده نمیشود
اطلاعات شخصی
تلفن
تحصیلات
خانواده
خانه
اطلاعات تکمیلی
سابقه کار (از آخرین محل اشتغال)
1
2
زبان خارجی
رایانه
ارزیابی شخصی
هزینه های زندگی
حقوق درخواستی
لطفا صبر کنید